Vägföreningen i Vänge

Protokoll från årsstämma 2023

 Vänge har fått nya vägskyltar och nymålade övergångsställen där det behövts!

 


Om man vill ställa ut blomlådor för att sänka hastigheten i sitt närområde så finns ansökningsblankett och regler på Uppsala kommuns hemsida, länk nedan. Föreningen har ett begränsat antal blomlådor att tillgå.

OBS! Blanketten skall skickas till info@vängesam.se inte kommunen.

Blanketten blomlåda

https://www.uppsala.se/gator-och-trafik/trafiksakerhet-och-underhall/blomlador-som-trafikhinder/

Vägföreningen i Vänge

Vänge Samfällighetsförening, som tidigare hette Brunna vägförening, har till uppgift att förvalta vägar och grönområden i samhället. Lekplatsernas utrustningar sköter Uppsala kommun om.

Exempel på arbeten som föreningen svarar för är snöröjning och sandning på vintern och gräsklippning av gemensamma grönytor sommartid. Översyn och underhåll av skyltar och vägmärken utförs också. Föreningen driver även på kommunen om ny asfaltering av vägar inom samhället.

Verksamheten sköts av en styrelse bestående av 5 ordinarie ledamöter och 5 suppleanter. Styrelsen ska bland annat förvalta samfällighetens tillgångar, redovisa räkenskaperna, föra förteckning över delägande fastigheter och avge årlig förvaltningsberättelse. Styrelsen håller regelbunden kontakt med kommunen för att samråda om åtgärder som behöver vidtas rörande den yttre miljön. Räkenskapsåret omfattar tiden 1/7-30/6. Ordinarie stämma (årsmöte) skall årligen hållas under oktober månad. Till detta kallas alla medlemmar/fastighetsägare. Under senare år har stämman hållits i november på grund av att kommunen inte tillhandahållit de nödvändiga dokumenten i tid. Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast under augusti månad.

Ersättning från kommunen håller på att fördras till troligtvis lägre nivåer, besluten är ej tagna just nu. Senaste kända ersättningarna är följande. Föreningen får årligt bidrag från Uppsala kommun som täcker 90% av kostnaderna för sommar- och vinterunderhåll samt 50% av kostnaderna för administrationen. Den årliga vägavgiften för den enskilde fastighetsägaren är för närvarande 750 kronor ink moms.

Det är viktigt att vi har en väl fungerande samfällighetsförening. Man kan tycka att verksamheten skulle kunna skötas direkt av Uppsala kommun, men då kan vi inte räkna med att få den snabba och fina service som vi nu har med t. ex. snöröjning och vinterunderhåll samt skötsel av grönytor. Det påverkar hela samhället och därmed också fastighetspriserna i positiv riktning.

Det innebär att styrelsens arbete är mycket viktigt och att du som Vängebo är beroende av detta. Det innebär också att det behövs initiativkraftiga och drivande krafter i styrelsen och vi hoppas därför att du vill ställa upp när valberedningen kontaktar dig för ett uppdrag.

Stadgar Brunna (Vänge) mVägförening

Kontakta föreningen

Finns det funderingar eller önskemål om något så kontakta oss på info@vängesam.se så ska vi se vad vi kan göra.

Trafiksäkerheten i Vänge

Vägföreningen fortsätter kontakten med kommun om trafiksäkerheten kring Vänge skola.

Fastighetsägare uppmanas att se över sina häckar vid vägkorsningar och utfarter. Anvisningar: se trafikverket och kommunens rekommendationer.

(Klicka på bilderna för förstoring)

Hastighetsbegränsningar i Vänge

30 km/h gäller i hela samhället, förutom gamla Salavägen där 40 km/h råder. Vid skolan gäller 30 km/h.

Styrelsen

Ordförande
Hans Nicander

Vice ordförande
Niclas Widerlund

Kassör
Annika Hertz

Sekreterare
Annika Hertz (tillsvidare)

Ordinarie ledamot
Dick Bernström

Ordinarie ledamot
Hans Mattsson

Ersättare för styrelsen, samtliga valda på ett år:

Anki Edenwall

Robert Bjälmén

Bo Westlund

Elsbeth Scholtes

Vakant

Revisorer:

Agneta Friestedt

Alexandra Karlsson

Ersättare för revisorerna:

Hans Haglund

Kurt Jansson

Valberedning:

Bruno Malabeux

Kjell Kampe

image